0948 758 515

Reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti predajcu za vady výrobku.

1. Na každý tovar sa vzťahuje záručná doba. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

3. Ak je kupujúci fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania, na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak je kupujúci právnická osoba/podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nutné podať o tomto stave správu predávajúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním ak:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu:  EQUITEL s.r.o., Smilno 218, 08633, avšak nie na dobierku (tovar nebude prevzatý), alebo doručiť osobne. Tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku a doložiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Správne vyplnený Reklamačný formulár. je možné zaslať písomne (poštou) spolu s tovarom, alebo formou e-mailu na adresu info@mantino.sk (v takomto prípade vás budeme následne informovať o ďalšom postupe). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v čo najkratšom možnom čase, zvyčajne do 5 dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci v dôsledku vady tovaru môže uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru (ak sa skladá z viacerých častí), primeranú zľavu z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy.

 • Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby táto bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnému užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)alebo zľavu z ceny,
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, výzvou na prevzatie plnenia vhodnou formou (písomne / emailom) alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má kupujúci právo buď na výmenu veci, odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie plnej sumy za tovar), alebo zľavu z ceny. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, pokiaľ ide o odstrániteľné vady, keď kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (v praxi sa rovnaká tretia vada alebo akákoľvek štvrtá vada považuje za dôvod uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady ako v prípade neodstrániteľnej vady). Pokiaľ sa jedná o iné neodstrániteľné vady a pokiaľ kupujúci nepožaduje výmenu veci, má kupujúcí právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

V prípade, ak kupujúci žiada o odstránenie vady po uplynutí záručnej doby, vzťahujú sa na takto vzniknuté právne vzťahy ustanovenia § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o zmluve o oprave a úprave veci.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Nakoľko jeho obal sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim si ho dôkladne prezrieť v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom dopravcovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontakt pre riešenie reklamácii:

 • e-mail: info@mantino.sk
 • mobil: 00421 948 758 515

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.mantino.sk  sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu  www.mantino.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ  príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na stranu,ktorá tým nie je dotknutá . Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná  inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.


V prípade cezhraničného sporu ma spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu, alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: 

Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk


Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zavrieť
×
×

Košík